Jeg arbeider med store billedtepper i en historisk tradisjon, men bruker nye digitale verktøy og hjelpemidler både i planleggingsfasen og i produksjon. Alle mine arbeider plasserer seg mellom representasjon og abstraksjon, virkelighet og illusjon. Jeg arbeider i serier og med stedsspesifikke oppdrag, hvor tema og idé utforskes gjennom konstruksjon, både visuelt og faktisk i veven. Med utgangspunkt i foto, transformeres bilder til tekstile flater, hvor mønster og repetisjoner, farge og materialer er vesentlige. Utfordringen er alltid å gi innhold til teknikk og stofflighet til flaten, å skape arbeider med sterk taktil tilstedeværelse som samtidig har en intellektuell dimensjon.

I work with large-scale woven images in a historic tradition, using new digital  tools both in the research and production. All my works place themselves between representation and abstraction, reality and illusion. I work in series and with site specific commissions, where theme and concept are researched through construction, visually and materially in the loom. My starting point is my images, my photos, which are transformed to woven surfaces, where patterns and repeats, color and fibers are essential. The challenge, then, is to give content to the technique and textural quality to the surface, to create work with a strong tactile presence that also has an intellectual dimension.